Zawody Wędkarskie im. Wojciecha Eitnera – OPEN 2014

OPENRegulamin Towarzyskich Zawodów
w wędkarstwie spławikowo – spinningowym
im. WOJCIECHA EITNERA
OPEN – WARTA 2014
Organizator Koło PZW Gostyń oraz Moto-Riders Garaqe

I. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane w zawodach:

1. Wędkujemy dowolną metodą połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW.
2. Każdy zawodnik posiada siatkę do przechowywania ryb w stanie żywym.
3. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt sztucznych oraz zanęt roślinnych
i zwierzęcych, które mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
4. Ilości zanęty  ogranicza się do trzech  kilogramów.

II.    Organizacja i przebieg zawodów.

1. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej.- Klasyfikacja indywidualna za najlepszy wynik: pierwsze miejsce zajmuje zawodnik, którego suma uzyskanych punktów za wagę będzie najwyższa.
2. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
3. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:
boleń, brzana,  jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak, troć jeziorowa i wędrowna, wzdręga.
4. Ryba zahaczona poza otworem gębowym nie jest zaliczana do punktacji.
5.  Obowiązują następujące sygnały :
pierwszy sygnał –  8,oo  rozpoczęcie zawodów
drugi sygnał –13,oo  zakończenie zawodów
–  13,oo – 14,oo posiłek regeneracyjny
–  14,oo ogłoszenie wyników

III.    Ryby łowione w trakcie zawodów i punktacja :

1. W trakcie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego  i  zgodnie z RAPR nie ogranicza się ilości złowionych ryb.
2. Za przedłożenie do wagi  ryb niewymiarowych  lub będących  pod ochroną tytułem
kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga tych ryb.
3. Zawodnik otrzymuje 1 punkt  za  1 gram złowionej ryby.
4. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach w obecności zawodnika.
5. Po zważeniu ryby wypuszczane są do wody.

IV.   Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

1. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
2. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
3. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,
4. Nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.
5. Łowienie w innym lub poza granicami sektora.
6. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,
sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),
7. Przedłożenia do pomiaru ryb  złowionych w innym miejscu niż wyznaczony teren zawodów oraz ryb z widocznymi oznakami „śniętej lub nieświeżej ryby”.
8. Używanie  sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

V. Zabrania się

1. Wchodzenia i brodzenia w wodzie.
2. Wędkowania ze sztucznych pomostów i podestów.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zawodnik ma prawo przed zakończeniem ważenia w sektorze zgłosić komisji sędziowskiej wszelkie zauważone nieprawidłowości.
2. Sprawy sporne niezawarte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska.
3. Decyzja komisji  sędziowskiej  jest ostateczna i nieodwołalna.

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 693 774 240

Organizator

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink.

24 Responses to Zawody Wędkarskie im. Wojciecha Eitnera – OPEN 2014