Regulamin powołania kadry sportowej

Kadrę stanowi grupa najlepszych zawodników Koła nr 178 Gostyń.
W skład kadry wchodzą członkowie PZW, posiadający odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia sportowego a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki wędkarskiej.

I. KARTA  OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY KOŁA.

1.  Członkiem kadry jest zawodnik, który został powołany do składu w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzony przez Zarząd Koła.

2.  Zawodnik posiada status członka kadry od dnia powołania do dnia odwołania lub skreślenia z listy członków kadr.

3.  Reprezentantem Koła w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik zaliczony do kadry Koła.

4.  Członek kadry jest zobowiązany; do godnego reprezentowania Koła, udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku, przestrzegania postanowień organizatora zawodów.

5.  Powołany zawodnik wyrażający zgodę na reprezentowanie koła jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia u Kapitana Sportowego.

6.  Członek kadry może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własna prośbę.

II. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY.

1.  Kadrę Koła na dany rok Kapitanat Sportowy może powołać w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach:
– spławikowej (seniorów , kobiet, młodzieży, juniorów i kadetów),
– spinningowej (seniorów i juniorów),
– rzutowej (seniorów, kobiet, juniorek i juniorów),
– morskiej,
– pod lodowej.

2.  Kadra Koła w dyscyplinach i kategoriach jest powoływana przez  Kapitanat Sportowy na okres 1 roku.

3.  W skład kadry zostaje powołanych;

a – spławikowej; obligatoryjnie, 5 zawodników na podstawie sparametryzowanych wyników indywidualnych osiągniętych także w imprezach sportowych poza Kołem 178 Gostyń, oraz 15 zawodników na podstawie sumy wyników osiągniętych w wytypowanych zawodach macierzystego Koła 178 w roku poprzednim.

b –  spinningowej; obligatoryjnie, 5 zawodników na podstawie sparametryzowanych wyników indywidualnych osiągniętych także w imprezach sportowych poza Kołem 178 Gostyń.

c –  spławikowej juniorów; obligatoryjnie, – 3 zawodników na podstawie sparametryzowanych wyników indywidualnych osiągniętych także w imprezach sportowych poza Kołem 178 Gostyń.

4.  Członek kadry może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa na własna prośbę.

5.  Skład kadry może być uzupełniony lub rozszerzony w trakcie sezonu tylko w  uzasadnionych przypadkach, wniosek Kapitanatu Sportowego musi uzyskać  pozytywną akceptacją Zarządu Koła.

6.  Kapitanat Sportowy corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy sportowe typowane do cyklu zawodów zaliczanych do klasyfikacji.

III. OBOWIĄZKI KOŁA

Koło jest zobowiązane do finansowania kosztów startu (tzn. opłata startowa) warunkujących udział oddelegowanych reprezentantów w zawodach.

Gostyń 30.01.2015r.

Zarząd Koła PZW nr 178 Gostyń

This entry was posted in aktualności and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Regulamin powołania kadry sportowej